Stanovy, symboly a rada bratrstva

Název organizace: Bratrstvo rožmberské lebky

 1. Bratrstvo rožmberské lebky (dále jen bratrstvo) je společenství mužů a žen vyznávajících zásady křesťanské morálky, kteří svým dosavadním životem, činností a postoji přesvědčili a slibem potvrdili, že budou upevňovat, rozvíjet a chránit tradice českého národa, zejména na poli kulturním, uměleckém, vědeckém, duchovním, politickém a hospodářském.
 2. Bratrstvo působí na principu svobody víry a vyznání, spojuje všechny křesťany, jinověrce a občany, kteří přijímají za své deset ctností rytířů, čest, věrnost, víru, naději, lásku, milosrdenství, statečnost, spravedlivost, moudrost a umírněnost.
 3. Sídlem bratrstva je
 4. Bratrstvo vytváří na základě historického správního členění státu zemské provincie. V jejich čele stojí zemský mistr. V městech a obcích, kde jsou pro to podmínky, zřizuje bratrstvo komendy bratrstva. V jejich čele stojí komtur.

Členové bratrstva, jejich práva a povinnosti. Bratrstvo tvoří:

 1. Řádní členové (rytíři a dámy), kteří požádali o přijetí a byli přijati. Popřípadě na doporučení člena bratrstva.
 2. Členem bratrstva (rytířem či dámou) může být pouze osoba starší 18 let, která svým dosavadním způsobem života prokázala, že je hodna této pocty, a že je schopna svou prací naplňovat cíle bratrstva a tuto skutečnost potvrdila slibem.
 3. Pokud rada bratrstva doporučí a kapitula řádu schválí přijetí, může se členem bratrstva výjimečně stát i osoba mladší 18 let, ale její práva a povinnosti vstoupí v platnost až po dovršení daného věku.
 4. Nové členy bratrstva může navrhnout který koliv člen řádu.
 5. O přijetí řádných i čestných členů (rytířů i dam) rozhoduje velmistr s radou hlasováním.
 6. Uchazeč o členství v bratrstvu může být členem dalšího rytířského řádu. Musí však oznámit jakého řádu je členem.

Zánik členství:

 • Písemným sdělením o vystoupení z bratrstva.
 • Úmrtím.
 • Zrušením členství pro trvalé neplacení členských příspěvků.
 • Rozhodnutím velmistra a rady o vyloučení z bratrstva, a to zejména z důvodů pravomocného odsouzení pro trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody a nebo proto, že člen jednal v rozporu s cíli bratrstva.

Práva a povinnosti:

 • Řádní členové bratrstva mohou používat v souladu se zákony České republiky osobní znak, který potvrzuje velmistr popřípadě rada na návrh herolda. Mohou do znaku použít symbolu lebky nebo řádových barev.Mají právo na oslovení rytíř,dáma.
 • Řádní členové bratrstva mají právo nosit označení členů bratrstva (plášť, insignii řádu, prsten) při slavnostních shromážděních.
 • Členové bratrstva mají právo volit a být voleni do řádových funkcí, zúčastňovat se činnosti a práce bratrstva a všech pracovních i slavnostních zasedání a shromáždění bratrstva.
 • Povinností členů bratrstva je dodržovat stanovy bratrstva, aktivní účast při naplňování a uskutečňování cílů bratrstva, jejich propagace v občanské veřejnosti a řádné placení stanovených řádových tax a příspěvků.

Symboly bratrstva.

 1. Světci řádu jsou svatý Jiří 24. dubna, nezávazná památkaPostavení:mučedníkÚmrtí:s. IVPatron:především rytířských řádů a skautů, dále Anglie, Benátek, Německa, Janova, Portugalska, Katalánie, Řecka a Ruska. Hlásí se k němu i vojáci, jezdci, zbrojíři, řezníci, rolníci, horníci, sedláři, kováři, bednáři, artisté, pocestní a chovanci chudobince, tiAtributy:drak, kolo, korouhev, kůň, rytíř
 2. Památným dnem řádu je
  1. října (narození Petra Voka z Rožmberka), 5.listopadu (úmrtí)
 3. Insignií bratrstva odznak v podobě zlaté lidské lebky s lunetou, vážící osm dukátů (tedy 27 gramů). Autorem byl zlatník Herzig van Bein. Řádová hesla vybral Petr Vok z Rožmberka, a to Memento Mori (lat., česky „Pamatuj na smrt“) a Cogita Aeternitatem (lat., česky „Rozjímej o věčnosti“). .
 4. Vlajkou a praporem řádu je žluto černý prapor s lebkou a heslem řádu
 5. Řádovým heslem je : Memento Mori
 6. Znakem řádu je žlutá lebka
 7. Znak je umístěn i na řádové pečeti.

Cíle činnosti bratrstva.

 1. Rytíři i dámy bratrstva mají meditovat nad „tajemstvími Boha a přírody“
 2. Sdružovat lidi se zájmem o historii,tradice,monarchii a rytířské desatero
 3. Cílem činnosti řádu je zejména péče o historické, duchovní a hmotné dědictví Čech,Moravy a Slezska, jejich zachování a rozvíjení pro budoucí generace.

Bratrstvo:

 • Hájí právo na svobodu myšlení
 • Rytíři i dámy bratrstva Memento Mori (lat., česky „Pamatuj na smrt“) a Cogita Aeternitatem (lat., česky „Rozjímej o věčnosti“).[1] Tato hesla naplňovala vlastní podstatu a účel řádu, tedy neustále pamatovat na to, že život netrvá věčně.
 • Vyvíjí osvětovou činnost k šíření kultu a k rozvíjení duchovních odkazů.
 • Řídí se rytířským desaterem.
 • Vytváří možnosti a podmínky pro shromažďování prostředků k naplnění výše uvedených cílů.

Generální kapitula bratrstva a statutární zástupci bratrstva.

 1. Všichni řádní členové bratrstva tvoří generální kapitulu bratrstva. Generální kapitula bratrstva je nejvyšším orgánem bratrstva. Tvoří jí velmistr a rada.
 2. Generální kapitula bratrstva se schází zpravidla dvakrát do roka na jarním a podzimním zasedání bratrstva, jinak dle potřeby a možností.
 3. Mezi zasedáními generální kapituly bratrstva je bratrstvo řízeno 3 – 5 člennou řádovou radou, kterou volí generální kapitula bratrstva na svém zasedání.(všichni členové) Navenek bratrstvo reprezentuje velmistr a jeho zástupce.

Generální kapitula bratrstva volí:

 • velmistr,
 • jeho zástupce
 • úředníky bratrstva,
 • radu bratrstva,
 • Generální kapitula bratrstva schvaluje stanovy bratrstva.

Generální kapitula bratrstva rozhoduje:

 • Všechny závažné otázky činnosti bratrstva,
 • o přijetí či vyloučení členů bratrstva,
 • o majetku bratrstva,
 • spory týkající se vnitřního života bratrstva,
 • o zřízení zemských provincií bratrstva,

Generální kapitula bratrstva ukládá úkoly:

 • zemským kapitulám jednotlivých provincií,
 • úředníkům bratrstva,
 • komturům bratrstva,
 • členům bratrstva.

Velmistr bratrstva.

 • Velmistr bratrstva je volen generální kapitulou bratrstva.
 • Velmistr bratrstva může být zvolen i občan jiného státu.
 • Velmistr bratrstva reprezentuje bratrstvo navenek.
 • Velmistr bratrstva má právo svolat generální kapitulu podle těchto stanov, řídit ji a předsedat ji.
 • Velmistr bratrstva má právo žádat zprávy o činnosti bratrstva i jednotlivých zemských provincií a podávat návrhy a pokyny generální kapitule, radě bratrstva i jednotlivým kapitulám v zemských provinciích.
 • Velmistr bratrstva uděluje pocty a erby

Rada bratrstva

 1. zemský mistr bratrstva je volen generální kapitulou a je zástupcem velmistra. V nepřítomnosti velmistra řídí jednání kapituly (generální i zemské) a rady, zastupuje bratrstvo navenek a řídí ostatní zemské mistry a úředníky bratrstva a uchovává pečeť.
 2. V nepřítomnosti velmistra zemský mistr bratrstva slib nových členů bratrstva a provádí jejich investituru. Tuto pravomoc může v případě potřeby předat i dalším zemským mistrům.
 3. Zemský mistr bratrstva uděluje pocty a erby v nepřítomnosti velmistra
 4. Ostatní členové rady jsou voleni generální kapitulou bratrstva
 5. Jsou podřízeni velmistrovi a zemskému mistrovi

Úředníci bratrstva.

 1. Úředníky bratrstva jsou: pokladník, herold, archivář a jednatel bratrstva a mistr – legát pro zahraniční styky.
 2. Zemské provincie bratrstva si mohou volit zemské úředníky.
 3. Úředníci bratrstva jsou voleni vždy z řádných členů bratrstva nebo jsou to členové rady mistrů
 4. Úkoly úředníků:

Pokladník: a) Spravuje finance řádu, b) vybírá příspěvky od jednotlivých členů c) připravuje a organizuje charitativní akce bratrstva.

Herold: a) Připravuje a řídí ceremonie bratrstva (slavnostní zasedání, shromáždění, investitury apod.) a dohlíží na jejich správné vykonávání, b) připravuje návrhy osobních znaků pro nové řádné i čestné členy bratrstva a vede erbovník, c) vyhotovuje jmenovací diplomy, d) při slavnostech řádu nosí heroldskou hůl a tabard.

Archivář: a) Spravuje archiv a knihovnu, b) shromažďuje, eviduje a uchovává písemnosti bratrstva, c) shromažďuje a eviduje poznatky o činnosti jiných bratrstev a společenství, d) připravuje a řídí historické průzkumy.

Jednatel: a) Dle potřeby vystupuje a jedná jménem bratrstva na veřejnosti, b) zajišťuje a projednává sponzorské smlouvy, c) zajišťuje a projednává grantové příspěvky, d) jedenkrát ročně podává radě bratrstva a generální kapitule bratrstva informaci o výsledcích své činnosti.

Mistr – legát pro zahraniční styky:a) Zastupuje a reprezentuje bratrstvo v určené oblasti či zemi,b) plní úkoly svěřené mu radou či generální kapitulou bratrstva,c) jedenkrát ročně podává zprávu o své činnosti generální kapitule bratrstva.